Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY w Bielsku-Białej

Statut

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

STATUT 

 

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 W BIELSKU-BIAŁEJ

UL. STAROBIELSKA 9

 

 


DZIAŁ 1. Przepisy definiujące i postanowienia ogólne.
DZIAŁ 2. Cele i zadania Ośrodka.
DZIAŁ 3. Zasady działania i organizacja pracy Ośrodka.
DZIAŁ 4. Organa.
DZIAŁ 5. Wychowankowie.
DZIAŁ 6. Pracownicy Ośrodka.
DZIAŁ 7. Szkoła.
DZIAŁ 8. Postanowienia końcowe.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
2. Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
3. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.).
4. Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2001r. w sprawie realizowania przez
nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz.U. Nr 52, poz. 550).
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
7. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania,
przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz.U. Nr 178, poz. 1833). 
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczanych w zakładach 
poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii (Dz.U. Nr 25, poz. 203). 
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych
(Dz.U. Nr 52, poz. 466).
10. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania
placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. Nr 52, poz. 467, z późn. zm.).
11. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30
kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046).
12. Rozporządzenie MEN z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.12.2011r., w sprawie szczegółowych zasad
kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku 
 wychowawczym.
 

Dokumentacja

załącznik STATUT MOS Bielsko-Biała

załącznik Statut MOS Bielsko-Biała

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1
2 2017-12-04 21:36:38 Zmiana publikacji mos
3 2017-12-04 21:36:00 Zmiana publikacji mos
4 2017-12-04 21:35:10 Zmiana publikacji mos
5 2012-03-20 11:13:55 Zmiana publikacji mos
6 2012-03-20 11:12:26 Zmiana publikacji mos
7 2012-03-20 10:58:26 Zmiana publikacji mos
8 2012-03-20 10:49:53 Zmiana publikacji mos
9 2012-03-20 10:49:51 Zmiana publikacji mos
10 2012-03-20 10:48:52 Zmiana publikacji mos
11 2012-03-20 10:48:38 Zmiana publikacji mos
12 2012-03-20 10:48:36 Zmiana publikacji mos
13 2012-03-20 10:28:19 Zmiana publikacji mos
14 2012-03-20 10:28:04 Zmiana publikacji mos
15 2012-03-20 10:26:46 Zmiana publikacji mos
' '